การสร้าง&การเข้าร่วมประชุมใน MS Teams ด้วย ID และ Passcode

การสร้างการประชุมใน Microsoft Teams ด้วย ID และ Passcode

การเข้าร่วมการประชุมใน Microsoft Teams ด้วย ID และ Passcode

เอกสาร PDF : ได้ที่ https://bdt.su.ac.th/corporate/wp-content/uploads/pdf/MS_Teams_ID_Passcode.pdf