ทำเนียบผู้บริหารสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

พ.ศ. 2533 – 2543
ผศ.รุจิรา พิพิธพจนการณ์      ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
อาจารย์ สมศักดิ์ เกรอต        รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
อาจารย์ ปานใจ ธารทัศนวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

พ.ศ. 2543 – 2551
รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์    ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
รศ.ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา       รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการศึกษา
อาจารย์ ดร.วรพจน์ ชอบธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ผศ.ปัญญา ดีพึ่งตน              รองผู้อำนวยการวังท่าพระ
ผศ.ดร.อมรินทร์ เทวตา         ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

พ.ศ. 2551 – 2555
อาจารย์ รวิทัต ภู่หลำ             ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
ผศ.บัณฑิต ภูริชิติพร              รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
อาจารย์ อภิเษก หงษ์วิทยากร  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและประชาสัมพันธ์
อาจารย์ ดร.วรพจน์ ชอบธรรม   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

พ.ศ. 2555 – 2563
ผศ.ฉัตรชัย เผ่าทองจีน         ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี
อาจารย์ เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ นพดล โตวิชัยกุล     รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย

หมายเหตุ : ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ในปี พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน
อาจารย์ ดร.สุภาพ เกิดแสง        ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี
อาจารย์ อภิเษก หงษ์วิทยากร    รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล     รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร