ผู้บริหารสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.สุภาพ  เกิดแสง
ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์  :  217001
email : kirtsaeng_s@su.ac.th

อาจารย์อภิเษก  หงษ์วิทยากร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
หมายเลขโทรศัพท์  :  217002
email : hongwitayakorn_a@su.ac.th

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์  วงศ์พร้อมมูล
รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเลขโทรศัพท์  :  217003
email : wongprommoon_n@su.ac.th

ผศ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร
หมายเลขโทรศัพท์  :  217004
email : promrit_n@su.ac.th