ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 18 มกราคม 2566

ถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) การประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. รับชมได้ที่ tinyurl.com/3tkhansu