วันที่ 8 มกราคม 2566

อาศิรวาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

กาพย์ยานี
 ๏ เพ็ญพระบารมี                          พระกรณียกิจพูน
ศิลปกรรมเจิดจำรูญ                      พริ้งเพราพื้นผืนแพรพรรณ
๏ เพ็ญพระปรีชาชาญ                  ทรงสืบสานงานสร้างสรรค์
จารใจไปนิรันดร์                            ศาสตร์ ดนตรี ศิลป์ กีฬา
๏ เพ็ญพระอิสริยยศ                     เกียรติปรากฏจรดฟ้า
เทิดปราชญ์ราชกัญญา                 ร้อยดวงใจถวายพระพร ๚ะ๛

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน นักศึกษา นักเรียน ศิษย์เก่า และบุคลากร

อาจารย์ ดร.วีณา วุฒิจำนงค์ ประพันธ์