วันที่ 7 ธันวาคม 2565

อาศิรวาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

กาพย์ยานี
 ๏ ขัตติยนารีนาถ                             ทรงเปรื่องปราดทั้งศาสตร์ศิลป์
“ยุวกวี” ศรีแผ่นดิน                         “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ)” สง่าเมือง
๏ เพ็ญพระบารมี                              พระกรณียกิจเรือง
กฎหมายไทยฟูเฟื่อง                         ด้วยเดชะพระปรีชา
๏ สร้าง สาน การอาชีพ                      ดุจประทีปนำพัฒนา
เทิดวงศ์องค์เจ้าฟ้า                           น้อมใจกายถวายพระพร ๚ะ๛

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี
ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากร

อาจารย์ ดร.วีณา วุฒิจำนงค์ ประพันธ์