วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

วชิราวุธสดุดี

กาพย์ยานี
 ๏ มหาธีรราชเจ้า                           มงกุฎเกล้าจอมไผท
พระกรณียกิจไกร                           พิทักษ์ราษฎร์ชาติพัฒนา
๏ เสือป่า การทหาร                        การสื่อสาร การประปา
วิรัชกิจ การศึกษา                          พระราชนิพนธ์ การดนตรี
๏ ราชันมิ่งขวัญชาติ                       ขัตติยราชปราชญ์เมธี
วชิราวุธสดุดี                                เทิดจอมปราชญ์แห่งชาติไทย ๚ะ๛

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี
ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากร

อาจารย์ ดร.วีณา วุฒิจำนงค์ ประพันธ์