ระบบ REG ไปยัง MS Teams (School Data Sync) สำหรับอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2565

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยีได้จัดทำระบบ sync ข้อมูลการลงทะเบียนจากระบบ REG ไปยัง MS Teams (School Data Sync) สำหรับอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2565 ที่สนใจ สามารถเปิดใช้งานห้องเรียนที่สร้างขึ้นใน Microsoft Teams โดยระบบจะดึงนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าสู่ห้องเรียนโดยอัตโนมัติ
❥ อาจารย์ผู้สอน สามารถเข้าใช้งานรายวิชาที่สร้างขึ้นใน Microsoft Teams ได้ดังนี้
1️⃣ เข้า Portal.su.ac.th > เลือก SU Microsoft Office 365 > เลือก Microsoft Teams
2️⃣ เลือกไอคอน Teams > เลือกรายวิชาที่ต้องการเปิดใช้งาน
3️⃣ คลิกปุ่ม Activate
❥ กรณี ที่ต้องการเพิ่มสมาชิกนอกเหนือจากที่ระบบดึงมาให้จาก REG สามารถทำได้โดย
1️⃣ คลิกปุ่ม Add member
2️⃣ เลือกสถานะ (ในที่นี้เลือก Teacher)
3️⃣ พิมพ์ชื่อสมาชิกที่ต้องการเพิ่ม
4️⃣ คลิกปุ่ม Add
❥ กำหนดการ
1️⃣ วันที่ 14 พ.ย. 2565 (วันแรกของการลงทะเบียนภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2565) ระบบเริ่ม sync ข้อมูลการลงทะเบียนภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2565 และสร้างห้องเรียนรองรับการใช้งาน โดยจะมีการ sync ข้อมูลเพิ่ม/ถอนทุกวันจนสิ้นสุดระยะเวลาเพิ่ม/ถอนตามปฎิทินการศึกษา
2️⃣ วันที่ 13 ธ.ค. 2565 (วันที่สิ้นสุดช่วงเพิ่ม/ถอน ภาคการศึกษา 2) สำหรับรายวิชาภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2565 ที่สิ้นสุดลงแล้ว ระบบจะปรับชื่อจาก (ชื่อเดิม) ไปเป็น Archived – (ชื่อเดิม) ทั้งนี้ จะดำเนินการเฉพาะรายวิชาที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากระบบ School Data Sync ในภาคการศึกษาก่อนโดยไม่กระทบกับรายวิชาที่ผู้สอนสร้างขึ้นเอง
❥ ระบบการ sync ข้อมูลการลงทะเบียนจาก REG ขึ้นระบบ Microsoft Teams
1️⃣ ระบบจะสร้างห้องเรียน (team) ตามชื่อรายวิชา และกำหนดให้ผู้สอนเป็น owner และมีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเป็น members โดยระบบจะเพิ่มนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมเข้ามาในห้องเรียนโดยอัตโนมัติ
2️⃣ สำหรับรายวิชาที่ผู้สอนประสงค์จะใช้ Microsoft Teams ในการติดต่อสื่อสาร หรือ การจัดการเรียนการสอน ผู้สอนสามารถเข้าไปในห้องเรียน (teams) ที่ระบบสร้างขึ้นและกด “Activate” เพื่อเปิดให้นักศึกษาเข้าห้องเรียน
3️⃣ นักศึกษาจะยังไม่เห็นห้องเรียนจนกว่าผู้สอนจะกด “Activate” เพื่อป้องกันการสับสนหากผู้สอนไม่ประสงค์จะใช้ห้องเรียนที่สร้างขึ้น
4️⃣ หากอีเมล @su ของผู้สอนยังไม่อยู่บนรายวิชาใน REG ระบบจะยังไม่ sync ให้
5️⃣ กรณีรายวิชาที่ระบบยังไม่ได้สร้างห้องเรียนให้เนื่องจากยังไม่มีการบันทึกอีเมลผู้สอนไว้ในระบบทะเบียน ผู้สอนต้องติดต่อแจ้งกองบริหารงานวิชาการเพื่อนำอีเมลขึ้นระบบทะเบียน เมื่อเรียบร้อยแล้วระบบ Microsoft Teams จะเพิ่มทีมให้ภายใน 1 วัน