วันที่ 23 ตุลาคม 2565

ปิยมหาราชรำลึก

กลอนสุภาพ

        ๏ น้อมรำลึก “พระพุทธเจ้าหลวง” ของปวงราษฎร์          ทรงสร้างชาติสืบชัยไอศวรรย์
“พระปิยมหาราช” ปราชญ์ราชัน                                         ทรงครองขวัญครองราชย์ชาติพัฒนา
        ๏ พระราชกรณียกิจพิสิฐสมัย                                     การเลิกไพร่-เลิกทาส การศาสนา
เศรษฐกิจ การสื่อสาร การประปา                                        การไฟฟ้า การรถไฟ ไปรษณีย์
        ๏ ระบบเขตการปกครองทดลองปรับ                            เรียน เลือก รับ ประยุกต์งาม ตามวิถี
ไทยรุ่งเรืองด้วยเดชะพระบารมี                                           สากลซ้องสดุดีตราบนิรันดร์ ๚ะ๛

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี
ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากร

อาจารย์ ดร.วีณา วุฒิจำนงค์ ประพันธ์