โครงการจัดอบรมหลักสูตร TDGA

สำหรับปี 2566 จะมีการจัดอบรม 4 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรการอบรม

วันที่อบรม (Onsite)

วันที่อบรม (Online)

  • รุ่นที่ 1 วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2566 (นครปฐม)
  • รุ่นที่ 2 วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2566 (Online)

  • รุ่นที่ 1 วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566 (นครปฐม)
  • รุ่นที่ 2 วันที่ 15-18 มิถุนายน 2566 (Online)

(ไม่มีการจัดอบรม Onsite)

  • ครั้งที่ 1 วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2566
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 6-7 มิถุนายน 2566
  • ครั้งที่ 3 วันที่ 13-14 มิถุนายน 2566

  • รุ่นที่ 1 วันที่ 10-11 มิถุนายน 2566 (นครปฐม)
  • รุ่นที่ 2 วันที่ 24-25 มิถุนายน 2566 (Online)

สถานที่จัดอบรม

นครปฐม

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ : 0-3410-9686

เพชรบุรี

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 1 หมู่ที่3 ถนนชะอำ-ปราณบุรี ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ : 0-3289-9686 ต่อ 317010