โครงการจัดอบรมหลักสูตร TDGA

หลักสูตรการจัดอบรม 10 หลักสูตร

หลักสูตรการอบรม

วันที่อบรม (Onsite)

วันที่อบรม (Online)

 • รุ่นที่ 1 วันที่ 21-22 เมษายน 2565 (นครปฐม)
 • รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 (นครปฐม)
 • รุ่นที่ 3 วันที่ 19-20 กันยายน 2565 (เพชรบุรี)
 • รุ่นที่ 4 วันที่ 7-8 ธันวาคม 2565 (เพชรบุรี)
 • รุ่นที่ 1 วันที่ 29-30 ตุลาคม 2565 (Online)
 • รุ่นที่ 2 วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565 (Online)

 • รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 (นครปฐม)
 • รุ่นที่ 2 วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2565 (เพชรบุรี)
 • รุ่นที่ 3 วันที่ 10-11 กันยายน 2565 (นครปฐม)
 • รุ่นที่ 1 วันที่ 13-14 สิงหาคม 2565 (Online)
 • รุ่นที่ 2 วันที่ 12-13 ธันวาคม 2565 (Online)

 • รุ่นที่ 1 วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 (นครปฐม)
 • รุ่นที่ 2 วันที่ 17-18 กันยายน 2565 (นครปฐม)
 • รุ่นที่ 3 วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2565 (เพชรบุรี)
 • รุ่นที่ 1 วันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 (Online)
 • รุ่นที่ 2 วันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 (Online)

 • รุ่นที่ 1 วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2565 (นครปฐม)
 • รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 (นครปฐม)
 • รุ่นที่ 3 วันที่ 1-2 ตุลาคม 2565 (เพชรบุรี)
 • รุ่นที่ 1 วันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 (Online)
 • รุ่นที่ 2 วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565 (Online)

 • รุ่นที่ 1 วันที่ 13-15 มิถุนายน 2565 (นครปฐม)
 • รุ่นที่ 2 วันที่ 15-17 สิงหาคม 2565 (นครปฐม)
 • รุ่นที่ 3 วันที่ 5-7 ตุลาคม 2565 (เพชรบุรี)
 • รุ่นที่ 1 วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2565 (Online)
 • รุ่นที่ 2 วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2565 (Online)

 • รุ่นที่ 1 วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2565 (นครปฐม)
 • รุ่นที่ 2 วันที่ 13-17 สิงหาคม 2565 (นครปฐม)
 • รุ่นที่ 3 วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2565 (เพชรบุรี)
 • รุ่นที่ 1 วันที่ 5-9 กันยายน 2565 (Online)
 • รุ่นที่ 2 วันที่ 24-28 ตุลาคม 2565 (Online)

 • รุ่นที่ 1 วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565 (นครปฐม)
 • รุ่นที่ 2 วันที่ 3-4 กันยายน 2565 (เพชรบุรี)
 • รุ่นที่ 1 วันที่ 3-4 ตุลาคม 2565 (Online)
 • รุ่นที่ 2 วันที่ 24-25 ธันวาคม 2565 (Online)

 • รุ่นที่ 1 วันที่ 3-4 สิงหาคม 2565 (นครปฐม)
 • รุ่นที่ 2 วันที่ 17-18 ตุลาคม 2565 (เพชรบุรี)
 • รุ่นที่ 1 วันที่ 24-25 กันยายน 2565 (Online)
 • รุ่นที่ 2 วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2565 (Online)

 • รุ่นที่ 1 วันที่ 4-9 กรกฎาคม 2565 (นครปฐม)
 • รุ่นที่ 2 วันที่ 7-12 พฤศจิกายน 2565 (เพชรบุรี)
 • รุ่นที่ 1 วันที่ 10-15 ตุลาคม 2565 (Online)
 • รุ่นที่ 2 วันที่ 10-15 ธันวาคม 2565 (Online)

 • รุ่นที่ 1 วันที่ 23-26 มิถุนายน 2565 (นครปฐม)
 • รุ่นที่ 2 วันที่ 25-28 สิงหาคม 2565 (เพชรบุรี)
 • รุ่นที่ 1 วันที่ 17-20 ตุลาคม 2565 (Online)

สถานที่จัดอบรม

นครปฐม

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ : 0-3410-9686

เพชรบุรี

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 1 หมู่ที่3 ถนนชะอำ-ปราณบุรี ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ : 0-3289-9686 ต่อ 317010