ประเภทของการให้บริการ

ดูแลระบบเครือข่าย

วางแผนและดำเนินการจัดหาฮาร์ดแวร์เครื่องแม่ข่าย Server System, Storage System, Backup System  เพื่อให้สอดคล้องกับระบบงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ดูแลระบบเครือข่าย และเซอร์วิสงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้รองรับการใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

พัฒนาโปรแกรม

วางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการ  กำกับ ควบคุม ดูแล การวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในส่วนที่มีการจัดซื้อจัดจ้างจากภายนอก เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน ของอาจารย์,นักศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอก ให้บริการเช่าสถานที่สำหรับจัดการฝึกอบรม สำหรับบุคลากรทั้งภายในและ ภายนอก มหาวิทยาลัยฯ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

พัฒนาผลงานและฐานข้อมูลทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การสร้างสรรค์ผลงานวิจัย  ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้แก่หน่วยงานต่างๆ และบริการวิชาการความรู้แก่ชุมชน

ให้คำปรึกษาด้านไอที

บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสำหรับบริการต่าง ๆ  นอกจากนี้หากต้องการให้ช่วยแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์  สามารถนำเครื่องมาที่เคานท์เตอร์ ICT Service ที่บริเวณชั้น 2 อาคารหม่อมหลวงปิ่นมาลากุล

ผลิตสื่อการเรียนสอนออนไลน์

ออกแบบและจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (MOOCs) ดูแลระบบ e-learning สำหรับรายวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ เช่น สื่อ 3 มิติ Graphic Animation วิดีทัศน์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของสำนักดิจิทัลฯ

ตรวจวิเคราะห์ข้อสอบ

ให้บริการตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ ้ด้วยเครื่องตรวจข้อสอบที่มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจกระดาษคำตอบได้ถึงถึง 40 แผ่นต่อนาที รอรับผลการตรวจ้อสอบได้ในเวลาอันรวดเร็ว รวมถึงสามารถกำหนดผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้อีกด้วย

จัดทำเว็บไซต์

พัฒนาเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย โดยใช้ระบบการจัดการเนื้อหา CMS (Content Management System) เช่น WordPress , Joomla ซึ่งช่วยอำนวยสะดวกในการบริหารจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฝึกอบรมบุคลากร

จัดโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย

ซ่อมบำรุงฮาร์ดแวร์

ให้บริการตรวจเช็ค คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และแก้ปัญหาทางด้าน Hardware และ Software การติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องของทางมหาวิทยาลัย ให้กับบุคลากรและนักศึกษา

บริการเช่าใช้ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์

ดำเนินการจัดหาซอฟท์แวร์ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานภายในมหาวิทยาลัยจำนวนมาก เช่นระบบปฏิบัติการ Windows โปรแกรม Antivirus จัดหาซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ซึ่งมีราคาถูกกว่าในท้องตลาดเพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักศึกษาและบุคลากร