ฝ่ายบริการดิจิทัลเทคโนโลยี

หมายเลขโทรศัพท์ (สายใน) 217010 (สายนอก) 0-3410-9686 ต่อ 217010 สายด่วน (เฉพาะในเวลาราชการ) 081-995-6301

                                                       

เคานท์เตอร์ ICT Service  (วข.พระราชวังสนามจันทร์) 0-3410-9686 ต่อ 217012    (วข.วังท่าพระ) 0-2105-4686 ต่อ 117012     (วข.สารสนเทศเพชรบุรี) 0-3289-9686 ต่อ 317012

คณะศร กิจสาระภักดี

หัวหน้าฝ่ายบริการดิจิทัลเทคโนโลยี

 217011
kijsarapakdee_k@su.ac.th

เบญจพล อินทร์ตามา

นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 217013
intama_b@su.ac.th

นรินทร พวงระย้า

นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 217015
puongraya_n@su.ac.th

ชลดา แช่มช้อย

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 217014
chamchoy_c@su.ac.th

ยุทธิพงษ์ กั้วะห้วยขวาง

ช่างไฟฟ้า

 217016
kuahuaykwang_y@su.ac.th

วรินทร์รตา พุทธา

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 217019
putta_w@su.ac.th

ไพร รุ่งเรือง

นักคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

 117030
rungruang_p@su.ac.th

กาญจนา สารพงษ์

นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 117262,117263
sarapong_k@su.ac.th

ภูวดิท ภควัตเปรมเดช

ผู้ปฏิบัติงานช่าง

 117261,117263
phakawatpremdet_p@su.ac.th 

นฤเทพ แก้วศิริ

นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 117011
kaewsiri_n@su.ac.th

กิตติยา ภังคานนท์

นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

 117015
bhanganon_k@su.ac.th

เดชา สมัยสมภพ

นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 117013
samaisomphop_d@su.ac.th

ดวงพร วิฆเนศ

นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

 117014
vikanaiz_d@su.ac.th

ลัคน์พงศ์ อยู่ฉิม

นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 317011
yuchim_l@su.ac.th

รักชาติ รอดพ้น

นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

 317015
rodpon_r@su.ac.th

อินทิรา ดอกนางแย้ม

นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 317013
doknangyam_i@su.ac.th

จันจิรา มังสา

นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

 317014
mungsa_j@su.ac.th