ฝ่ายนวัตกรรมและวิชาการ

หมายเลขโทรศัพท์ (สายนอก) 0-3410-9686 ต่อ 217031, 217030, 217028

โยธิน อยู่พะเนียด

หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมและวิชาการ

  217031
youpanied_y@su.ac.th

สุนันทา ธรรมกิจวัฒน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

 217031
thammakitjawat_s@su.ac.th

สมเกียรติ ฉัตรชื่นยศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

 217032
chatchuenyot_s@su.ac.th

กิตติพงศ์ สายสิทธิ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

 217030
saisith_k@su.ac.th

พรชัย แก้วฉกรรจ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 217030
kaewchakan_p@su.ac.th

ผดุง ศรีเหรา

นักเทคโนโลยีสารสนเทศชำนาญการ

 217030
srihara_p@su.ac.th

ศิริมาตย์ อินทร์ตามา

นักเทคโนโลยีสารสนเทศชำนาญการ

 217069, 217028
intama_s@su.ac.th

ชัยสิทธิ์ สงเคราะห์สุข

นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

 217064, 217028
songkorhsug_c@su.ac.th

สุรพงษ์ ธุวะชาวสวน

นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

 217065, 217028
thuwachaosuan_s@su.ac.th

เปรมพันธ์ ขันทองดี

นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

 217066, 217028
khunthongdee_p@su.ac.th

ธรรญธร บุญเลิศ

นักเทคโนโลยีสารสนเทศชำนาญการ

 217018, 217028
boonlert_t@su.ac.th

ปรีชญา นัทธี

นักเทคโนโลยีสารสนเทศชำนาญการ

 217017, 217028
nuttee_p@su.ac.th

ณัฐพล สินธุมา

นักเทคโนโลยีสารสนเทศชำนาญการ

 217028
Sinthuma_n@su.ac.th

จิรวัฒน์ ไร่เหนือ

นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

 217029, 217028
rainuae_j@su.ac.th

ณัฐสิรี นกแก้ว

นักเทคโนโลยีสารสนเทศชำนาญการ

 217037
nokkaew_n@su.ac.th

ดร.ณัฐกร ศิธราชู

นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

217037
sittarachu_n@su.ac.th