ฝ่ายนวัตกรรมและวิชาการ

หมายเลขโทรศัพท์ (สายนอก) 0-3410-9686 ต่อ 217030

โยธิน อยู่พะเนียด

หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมและวิชาการ

เบอร์ติดต่อ : 217031
youpanied_y@su.ac.th

สุนันทา ธรรมกิจวัฒน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

เบอร์ติดต่อ : 217033
thammakitjawat_s@su.ac.th

สมเกียรติ ฉัตรชื่นยศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ : 217032
chatchuenyot_s@su.ac.th

กิตติพงศ์ สายสิทธิ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

เบอร์ติดต่อ : 217034
saisith_k@su.ac.th

พรชัย แก้วฉกรรจ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ : 217035
kaewchakan_p@su.ac.th

ผดุง ศรีเหรา

นักเทคโนโลยีสารสนเทศชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ : 217036
srihara_p@su.ac.th

ศิริมาตย์ อินทร์ตามา

นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ : 217069
intama_s@su.ac.th

ชัยสิทธิ์ สงเคราะห์สุข

นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ : 217064
songkorhsug_c@su.ac.th

สุรพงษ์ ธุวะชาวสวน

นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ : 217065
thuwachaosuan_s@su.ac.th

เปรมพันธ์ ขันทองดี

นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ : 217066
khunthongdee_p@su.ac.th

ธรรญธร บุญเลิศ

นักเทคโนโลยีสารสนเทศชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ : 217018
boonlert_t@su.ac.th

ปรีชญา นัทธี

นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ : 217017
nuttee_p@su.ac.th

ณัฐพล สินธุมา

นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ : 217028
Sinthuma_n@su.ac.th

จิรวัฒน์ ไร่เหนือ

นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ : 217029
rainuae_j@su.ac.th

ดร.วรพจน์ ชอบธรรม

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

เบอร์ติดต่อ :217039
chobthum_w@su.ac.th 

ณัฐสิรี นกแก้ว

นักเทคโนโลยีสารสนเทศชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ : 217037
nokkaew_n@su.ac.th

ณัฐกร ศิธราชู

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ :  217038
sittarachu_n@su.ac.th