ประวัติความเป็นมา

Slider

ประวัติความเป็นมาของสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

        ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นโดยเปลี่ยนสถานะภาพมาจากโครงการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในที่มีการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์คอมพิวเตอร์ คือ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา(นายพิบูลย์ จินาวัฒน์) ผู้ดำเนินการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุจิรา พิพิธพจนการณ์ และอาจารย์สมศักดิ์ เกรอต โดยมีลำดับความเป็นมาของศูนย์คอมพิวเตอร์ดังต่อไปนี้

        ปี พ.ศ. 2523 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับอนุมัติโครงการบริการด้านการประมวลผลมาจากคณะกรรมการกำหนดนโยบายและบริหารงานคอมพิวเตอร์ของรัฐ ในการเช่าเครื่องเจาะบัตรจำนวน 2 เครื่อง และเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ Wang 2200 จำนวน 1 ชุด เพื่อบริการด้านการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา   โดยอยู่ในความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องจากเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์มีจำนวนและมีขีดความสามารถจำกัด งานส่วนใหญ่จึงใช้ระบบการบันทึกลงบัตรแล้วนำมาประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่ศูนย์ประมวลผลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันบริการคอมพิวเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำให้การดำเนินงานไม่คล่องตัว สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการบริการที่ล่าช้า

        ปี พ.ศ. 2528 ในช่วงปลายแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 5 (2528 - 2529) มหาวิทยาลัยจึงได้เสนอโครงการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ขึ้นเพื่อบริการงานด้าน การสอน การวิจัย งานบริหาร งานธุรการของมหาวิทยาลัย และการบริการแก่หน่วยงานอื่นๆ และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2528 วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2528 (วาระจรที่ 2) ให้จัดตั้งเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ภายในคณะวิทยาศาสตร์ โดยทบวงมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและอัตรากำลังพร้อมทั้งเสนอให้เป็นโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 6 (พ.ศ.2530 - พ.ศ.2534) เนื่องจากในระยะนั้นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากรยังไม่เอื้อในการจัดแบ่งส่วนราชการเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2530 มหาวิทยาลัยได้แยกงบประมาณและอัตรากำลังของโครงการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้อยู่ภายใต้แผนงานบริการคอมพิวเตอร์ทางวิชาการ

        ปี พ.ศ.2532 ปริมาณความต้องการใช้บริการคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น มหาวิทยาลัยจึงได้ปรับปรุงโครงการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ให้เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ ตามการแบ่งส่วนราชการของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการให้บริการในปี พ.ศ. 2533 ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้รับอนุมัติจัดตั้งอย่างเป็นทางการ

       ปี พ.ศ. 2535 ได้รับอนุมัติให้แบ่งส่วนราชการเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ขึ้นตรงต่ออธิการบดี โดยมีเหตุผลของความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนสถานภาพศูนย์ฯ ดังนี้ 1. เพื่อยกฐานะของโครงการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากรในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่นหน้าที่ในการบริหารการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอน การวิจัย งานบริหารและธุรการ 2. เพื่อให้หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการทางคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานภายนอกเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายในด้านการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนโดยเฉพาะในจังหวัดแถบภูมิภาคตะวันตกของประเทศ 3. เพื่อให้การประสานงานระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความคล่องตัวและไม่เกิดความสับสนเนื่องจากสถานะเดิมยังไม่แน่ชัดว่าเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ในคณะวิทยาศาสตร์หรือศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 4. เพื่อให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้รับการสนับสนุนด้านอัตรากำลังเพิ่มขึ้นอย่างางเพียงพอในการที่จะปฏิบัติงานบริหารและธุรการของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนในด้านอัตรากำลังทางคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย 5. เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ได้รับสิทธิในงานบางประเภทเทียบเท่าผู้ปฏิบัติงานในคณะวิชา เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรในด้านนี้อีกมาก ผู้ที่มาปฏิบัติงานในศูนย์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานราชการนับได้ว่าเป็นผู้ที่มีความเสียสละจึงควรจะได้รับความสนับสนุนเพิ่มขึ้นในหลายๆ ด้าน สถานที่ตั้งของโครงการครั้งแรกคืออาคารคณะวิทยาศาสตร์ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ พื้นที่ประมาณ 140 ตารางเมตร ต่อมาได้มีที่ทำการถาวรภายในอาคารเรียนรวมของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ พื้นที่ใช้งานประมาณ 500 ตารางเมตร วัตถุประสงค์ของศูนย์คอมพิวเตอร์เมื่อเริ่มจัดตั้ง คือ 1.ขยายขอบเขตการบริการคอมพิวเตอร์ในการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ให้ได้ประโยชน์สำหรับนักศึกษามากกว่าที่เป็นอยู่และให้ตรงแนวทางและทันความต้องการของตลาด 2.ขยายขอบเขตการบริการคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิจัยซึ่งเป็นส่วนบังคับของนักศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทของคณะต่าง ๆ 3.ขยายการบริการคอมพิวเตอร์เพื่อประกอบการสอนรายวิชาต่างๆ ของทุกคณะภายในวิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์ ขยายการบริการคอมพิวเตอร์ในการวิจัยของอาจารย์และข้าราชการทั้งสองวิทยาเขต 4.ขยายการบริการในการฝึกอบรมทางวิชาการแก่อาจารย์และข้าราชการทั้งสองวิทยาเขต 5.ขยายการบริการคอมพิวเตอร์สำหรับงานบริหาร ธุรการ การเงินและพัสดุ งานบุคลากร งานห้องสมุดและงานทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยและเพื่อติดต่อข่ายงานระหว่างมหาวิทยาลัยและทบวงมหาวิทยาลัยต่อไป 6.ขยายการบริการคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลและการฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานอื่นในจังหวัดแถบภูมิภาคตะวันตก

        ปี พ.ศ.2562 “ศูนย์คอมพิวเตอร์” ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและภารกิจที่เพิ่มขึ้น เป็น “สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี”  มีภาระหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่นักศึกษา บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และกำกับดูแลให้การใช้งานเป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภาระหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีสำนักงานให้บริการ 5แห่ง ได้แก่ วิทยาเขตวังท่าพระ สำนักงานอธิการบดีตลิ่งชัน วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และเมืองทองธานี