ประวัติความเป็นมา ปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน์

Slider

ประวัติความเป็นมาของสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร (เดิมชื่อ "ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร") ได้รับอนุมัติจัดตั้งอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2533 โดยมีภารกิจหลักในการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย บริการทางด้านห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย นอกจากนั้นสำนักดิจิทัล ฯ ยังให้บริการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ฯ ยังให้บริการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการฝึกอบรมทางด้านวิชาการให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย การให้บริการด้านระบบเครือข่าย การวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจกระดาษคำตอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์แก่ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนดำเนินการวิจัยในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สำนักดิจิทัลเทคโนโลยีได้ให้บริการดังกล่าวในทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย ได้แก่ วิทยาเขตวังท่าพระ, วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี, สำนักงานอธิการบดีตลิ่งชัน และวิทยาเขตซิตี้แคมปัส เมืองทองธานี

ปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน์

ปรัชญา “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกลไกพื้นฐานในการขับเคลื่อนองค์กร”

ปณิธาน “มุ่งมั่นสร้างสรรค์การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของมหาวิทยาลัยศิลปากร”

วิสัยทัศน์ “สำนักดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นผู้นำด้านการบริการและการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี”

ค่านิยมประจำองค์กร

D: Digital Technology (มีความเป็นเลิศด้านดิจิทัลเทคโนโลยี)

R: Responsibility (ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการทํางานด้วยจิตบริการ)

I: Innovation & Intelligence (ความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้)

V: Vision & Visibility (มีวิสัยทัศน์การทํางานที่ก้าวไกล)

E: Excellence& Expertise & Ethic & Efficiency & Engagement (ทํางานร่วมกันด้วยความเชี่ยวชาญ อย่างมีประสิทธิภาพ คุณธรรม และจริยธรรม)

ยุทธศาสตร์สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมและเอื้อต่อความต้องการของประชาคม

2. สนับสนุนการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม

3. ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์

4. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

6. มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ