คณะผู้บริหาร

หมายเลขโทรศัพท์ (สายนอก) 0-3410-9686 ต่อ 217001

อาจารย์ ดร.สุภาพ  เกิดแสง
ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

217001
kirtsaeng_s@su.ac.th

อาจารย์อภิเษก  หงษ์วิทยากร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

217002
hongwitayakorn_a@su.ac.th

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์  วงศ์พร้อมมูล
รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

217003
wongprommoon_n@su.ac.th

ผศ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร

217004
promrit_n@su.ac.th