คณะผู้บริหาร

หมายเลขโทรศัพท์ (สายนอก) 0-3410-9686 ต่อ 217001

อาจารย์ ดร.สุภาพ  เกิดแสง
ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

หมายเลขโทรศัพท์  :  217001
email : kirtsaeng_s@su.ac.th

อาจารย์อภิเษก  หงษ์วิทยากร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

หมายเลขโทรศัพท์  :  217002
email : hongwitayakorn_a@su.ac.th

 

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์  วงศ์พร้อมมูล
รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขโทรศัพท์  :  217003
email : wongprommoon_n@su.ac.th

ผศ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร

หมายเลขโทรศัพท์  :  217004
email : promrit_n@su.ac.th