ทำเนียบผู้บริหาร

พ.ศ.2563 – ปัจจุบัน

อาจารย์ ดร.สุภาพ เกิดแสง 

ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

อาจารย์ อภิเษก หงษ์วิทยากร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร

พ.ศ.2555 – 2563

ผศ.ฉัตรชัย เผ่าทองจีน

ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

อาจารย์ เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ นพดล โตวิชัยกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
   

** หมายเหตุ : ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ในปี พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2551 – 2555

อาจารย์ รวิทัต ภู่หลำ

ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

ผศ.บัณฑิต ภูริชิติพร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
อาจารย์ อภิเษก หงษ์วิทยากร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและประชาสัมพันธ์
อาจารย์ ดร.วรพจน์ ชอบธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

พ.ศ. 2543 – 2551

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

รศ.ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการศึกษา
อาจารย์ ดร.วรพจน์ ชอบธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ผศ.ปัญญา ดีพึ่งตน รองผู้อำนวยการวังท่าพระ
ผศ.ดร.อมรินทร์ เทวตา ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

พ.ศ. 2533 – 2543

ผศ.รุจิรา พิพิธพจนการณ์

ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

อาจารย์ สมศักดิ์ เกรอต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
อาจารย์ ปานใจ ธารทัศนวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

อาจารย์ ดร.สุภาพ  เกิดแสง
ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี 
พ.ศ.2563 - ปัจจุบัน

ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน
ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี 
พ.ศ.2555 - 2563

อาจารย์รวิทัต   ภู่หลำ
ผู้อำนวยศูนย์คอมพิวเตอร์
พ.ศ.2551 - 2555

รศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงษ์
ผู้อำนวยศูนย์คอมพิวเตอร์
พ.ศ.2543 - 2551

ผศ.รุจิรา   พิพิธพจนการณ์
ผู้อำนวยศูนย์คอมพิวเตอร์
พ.ศ.2533 - 2543