ฝ่ายบริหารและพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี

หมายเลขโทรศัพท์ (สายนอก) 0-3410-9686 ต่อ 217020

ฉลอง วิริยะธรรม

หัวหน้าฝ่ายบริหารและพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี

เบอร์ติดต่อ : 217021
viriyatham_c@su.ac.th

สราวุฒิ จำปานิล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

เบอร์ติดต่อ : 217022
jumpanil_s@su.ac.th

ปรีชา แก้วมา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ :  217023
kaewma_p@su.ac.th

สุพรชัย บารมี

นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ :  217024
baramee_s@su.ac.th

ว่าที่ร้อยตรี อุดมศักดิ์ ใจดี

นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ : 217025
jaidee_u@su.ac.th

วิทิตา ค้าผล

นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ : 217026
kapol_w@su.ac.th

รัฐพล ชูพรม

นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ :  217027
chooprom_r@su.ac.th

สุภาพ กล่อมจิตต์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

เบอร์ติดต่อ : 217051
klomjit_s@su.ac.th

บุญมา เพ่งซ่วน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ : 217058
phengsuan_b@su.ac.th

สุนิสา ศรีเผือก

นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ : 217057
sriphuek_s@su.ac.th

เปรมชัย เชิงฉลาด

นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ : 217055
choengchalad_p@su.ac.th

ว่าที่ร้อยตรี ดร.บรรพต ดลวิทยากุล

นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ : 217056
dolwithayakul_b@su.ac.th

สุบดินทร์ ชูพรม

นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ : 217054
chooprom_s@su.ac.th

ภาสิตา บุญณสะ

นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ : 217059
boonnasa_p@su.ac.th

อธิตยา มีอยู่เต็ม

นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ : 217053
meeyouthem_a@su.ac.th

กรกช พรมใจมั่น

นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ : -
phromchaiman_k@su.ac.th