ฝ่ายบริหารและพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี

หมายเลขโทรศัพท์ (สายนอก) 0-3410-9686 ต่อ 217020

ฉลอง วิริยะธรรม

หัวหน้าฝ่ายบริหารและพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี

 217021
viriyatham_c@su.ac.th

สราวุฒิ จำปานิล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

 217022, 217020
jumpanil_s@su.ac.th

ปรีชา แก้วมา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 217023, 217020
kaewma_p@su.ac.th

สุพรชัย บารมี

นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

 217024, 217020
baramee_s@su.ac.th

ว่าที่ร้อยตรี อุดมศักดิ์ ใจดี

นักคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

 217025, 217020
jaidee_u@su.ac.th

วิทิตา ค้าผล

นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

 217026, 217020
kapol_w@su.ac.th

รัฐพล ชูพรม

นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 217027, 217020
chooprom_r@su.ac.th

สุภาพ กล่อมจิตต์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

 217051
klomjit_s@su.ac.th

บุญมา เพ่งซ่วน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

 217058
phengsuan_b@su.ac.th

สุนิสา ศรีเผือก

นักคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

 217057
sriphuek_s@su.ac.th

เปรมชัย เชิงฉลาด

นักคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

 217055
choengchalad_p@su.ac.th

ว่าที่ร้อยตรี ดร.บรรพต ดลวิทยากุล

นักคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

 217056
dolwithayakul_b@su.ac.th

สุบดินทร์ ชูพรม

นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 217054
chooprom_s@su.ac.th

ภาสิตา บุญณสะ

นักคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

 217059
boonnasa_p@su.ac.th

อธิตยา มีอยู่เต็ม

นักคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

 217053
meeyouthem_a@su.ac.th

กรกช พรมใจมั่น

นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 217056
phromchaiman_k@su.ac.th