ติดต่อเรา

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

สถานที่ตั้ง : สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน      : 217040, 217043 (สำนักงานสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี) 
                : 217012 (เคานท์เตอร์เซอร์วิส)   
ภายนอก   : 0-3410-9686  ต่อ 217040, 217043 
                :  081-995-6301 (เคานท์เตอร์เซอร์วิส สายด่วนเฉพาะในเวลาราชการ)

วังท่าพระ

สถานที่ตั้ง : สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน       :  117010 (ฝ่ายบริการดิจิทัลเทคโนโลยี  วังท่าพระ)
ภายนอก    :  0-2105-4686  ต่อ 117010

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

สถานที่ตั้ง : สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ถนนชะอำ-ปราณบุรี  ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

หมายเลขโทรศัพท์
ภานใน      :  317010   (ฝ่ายบริการดิจิทัลเทคโนโลยี  วข.เพชรบุรี)
ภายนอก   :  0-3289-9686 ต่อ 317010

สำนักงานอธิการบดี(ตลิ่งชัน)

สถานที่ตั้ง : สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานอธิการบดีตลิ่งชัน
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน      :  117030  (ฝ่ายบริการดิจิทัลเทคโนโลยี  วข.ตลิ่งชัน)
ภายนอก   :  0-2105-4686  ต่อ 117263