โครงการจัดอบรมสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

หลักสูตรการจัดอบรมของสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ปี 2565

หลักสูตรการอบรม

วันที่

จำนวนชม.

จำนวนคน

วิทยากร

การสร้าง Personal Website (เว็บไซต์ส่วนบุคคล) ครั้งที่ 3

เลื่อนการอบรม

3

30

คุณสุนันทา ธรรมกิจวัฒน์

SU One Stop Service

-

3

50

-

หลักสูตรการจัดอบรมที่ผ่านมา

หลักสูตรการอบรม

วันที่

วิทยากร

เอกสาร

VDO

Internet of Things and its Applications

9 สิงหาคม 2565

คุณสมเกียรติ ฉัตรชื่นยศ

การตรวจสอบและสร้างส่วนคำถามการให้ความยินยอมเว็บคุกกี้ตามหลัก PDPA สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร

23 มิถุนายน 2565

  • ว่าที่ร้อยตรีดร.บรรพต ดลวิทยากุล
  • นายกิตติพงศ์ สายสิทธิ์

AI กับชีวิตยุคใหม่

21 มิถุนายน 2565

รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ

ความคิดแบบมีวิจารณญาณกับความฉลาดทางดิจิทัล

31 พฤษภาคม 2565

รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ

หลักการกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ (PDPA for Executive)

3 พฤษภาคม 2565

รศ.ดร. ปานใจ ธารทัศนวงศ์

Microsoft Power BI - Basic and Intermediate

22 เมษายน 2565

คุณชวพงศธร ไวสาริกรรม

การสร้าง Personal Website (เว็บไซต์ส่วนบุคคล) ครั้งที่ 2

19 เมษายน 2565

คุณผดุง  ศรีเหรา

หลักการกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ (PDPA for Executive) ครั้งที่ 4

8 มีนาคม 2565

รศ.ดร. ปานใจ ธารทัศนวงศ์

การเรียกใช้งานรายงานธุรกิจอัจฉริยะ ด้วยซอฟต์แวร์ Power BI

3 มีนาคม 2565

จากบริษัท 4plus

หลักการกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ (PDPA for Executive) ครั้งที่ 3

22 กุมภาพันธ์ 2565

  • ดร.จุมพฏ กาญจนกำธร
  • รศ.ดร. ปานใจ ธารทัศนวงศ์

หลักการกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ (PDPA for Executive) ครั้งที่ 2

8 กุมภาพันธ์ 2565

  • อ.ชยา ลิมจิตติ
  • ดร.จุมพฏ กาญจนกำธร

การใช้งาน Sharepoint online for End user/Power user

7 กุมภาพันธ์ 2565

คุณชวพงศธร ไวสาริกรรม

27 มกราคม 2565

  • อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง
  • คุณสราวุฒิ จำปานิล

หลักการกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ (PDPA for Executive) ครั้งที่ 1

18 มกราคม 2565

  • อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง
  • อาจารย์ชยา ลิมจิตติ