โครงการจัดอบรมสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

หลักสูตรการจัดอบรมของสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ปี 2566

หลักสูตรการอบรม

วันที่

จำนวนชม.

จำนวนคน

วิทยากร

หลักสูตรการจัดอบรมที่ผ่านมา

หลักสูตรการอบรม

วันที่

วิทยากร

เอกสาร

VDO

โครงการอบรมการเก็บและการแชร์ข้อมูลบนคลาวด์

22 พฤศจิกายน 2566

- ดร.ณัฐกร ศิธราชู
- คุณผดุง ศรีเหรา

Admin SU Smart Plus หัวข้อ "Content Creator"

16 ตุลาคม 2566

- Sawimon Panklao
- Thanthai Jitprathum

Admin SU Smart Plus หัวข้อ "e-Academic Form"

16 ตุลาคม 2566

Benjamard Meeboon

ทับแก้ววิชาการ เปิดบริการสำนักดิจิทัล : PDPA & Cyber bullying

22 สิงหาคม 2566

รศ.ดร.เอกนฤน บางท่าไม้

-

ทับแก้ววิชาการ เปิดบริการสำนักดิจิทัล : ชอบลงแรงค์ สายแทงค์ต้องมา

21 สิงหาคม 2566

คุณกิติวุฒิ พิมพาหุ

-

การออกแบบ UI โดยใช้ Figma : ขั้นพื้นฐาน

10 สิงหาคม 2566

คุณสุรพงษ์ ธุวะชาวสวน

-

-

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

11 กรกฎาคม 2566

รศ.ดร.เอกนฤน  บางท่าไม้

-

Infographic เพื่อสร้างสื่อในการประชาสัมพันธ์

21 มิถุนายน 2566

คุณชัยสิทธิ์ สงเคราะห์สุข

-

-

เอไอเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา

31 พฤษภาคม 2566

รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ

-

การสร้างแผนที่ด้วย ArcGIS Online : Beginner

25 พฤษภาคม 2566

ดร.ณัฐกร ศิธราชู

-

การสร้างระบบต้นแบบ Smart System ด้วย Internet of Things (Smart System Pilot Project with IoT)

27 เมษายน 2566

คุณสมเกียรติ ฉัตรชื่นยศ

การสร้างแผนที่ด้วย Google My Maps

21 มีนาคม 2566

ดร.ณัฐกร ศิธราชู

Office 365 & Microsoft Teams for End User

18-19 มกราคม 2566

คุณแคทรียา พุ่มพวง
วิทยากรจาก บ.ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)

-

Internet of Things and its Applications

9 สิงหาคม 2565

คุณสมเกียรติ ฉัตรชื่นยศ

การตรวจสอบและสร้างส่วนคำถามการให้ความยินยอมเว็บคุกกี้ตามหลัก PDPA สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร

23 มิถุนายน 2565

  • ว่าที่ร้อยตรีดร.บรรพต ดลวิทยากุล
  • นายกิตติพงศ์ สายสิทธิ์

AI กับชีวิตยุคใหม่

21 มิถุนายน 2565

รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ

ความคิดแบบมีวิจารณญาณกับความฉลาดทางดิจิทัล

31 พฤษภาคม 2565

รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ

หลักการกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ (PDPA for Executive)

3 พฤษภาคม 2565

รศ.ดร. ปานใจ ธารทัศนวงศ์

Microsoft Power BI - Basic and Intermediate

22 เมษายน 2565

คุณชวพงศธร ไวสาริกรรม

การสร้าง Personal Website (เว็บไซต์ส่วนบุคคล) ครั้งที่ 2

19 เมษายน 2565

คุณผดุง  ศรีเหรา

หลักการกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ (PDPA for Executive) ครั้งที่ 4

8 มีนาคม 2565

รศ.ดร. ปานใจ ธารทัศนวงศ์

การเรียกใช้งานรายงานธุรกิจอัจฉริยะ ด้วยซอฟต์แวร์ Power BI

3 มีนาคม 2565

จากบริษัท 4plus

หลักการกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ (PDPA for Executive) ครั้งที่ 3

22 กุมภาพันธ์ 2565

  • ดร.จุมพฏ กาญจนกำธร
  • รศ.ดร. ปานใจ ธารทัศนวงศ์

หลักการกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ (PDPA for Executive) ครั้งที่ 2

8 กุมภาพันธ์ 2565

  • อ.ชยา ลิมจิตติ
  • ดร.จุมพฏ กาญจนกำธร

การใช้งาน Sharepoint online for End user/Power user

7 กุมภาพันธ์ 2565

คุณชวพงศธร ไวสาริกรรม

27 มกราคม 2565

  • อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง
  • คุณสราวุฒิ จำปานิล

หลักการกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ (PDPA for Executive) ครั้งที่ 1

18 มกราคม 2565

  • อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง
  • อาจารย์ชยา ลิมจิตติ