สำนักงานสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

หมายเลขโทรศัพท์ (สายนอก) 0-3410-9686 ต่อ 217040

บุญมี ตระกูลชัยศรี

รักษาการแทนเลขานุการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

 217061 
trakulchaisri_b@su.ac.th

อุษณี พลอยแดง

นักพัสดุปฏิบัติการ

 217045
ploydang_u@su.ac.th

ณรงค์วิทย์ ทัศนานุตริยกุล

นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ

 217046
tadsananutariya_n@su.ac.th

ภัทรศยา ปิยะมาพาณิช

นักการเงินปฏิบัติการ

 217048
piyamapanich_p@su.ac.th

อาจหาญ สามฉิมโฉม

พนักงานธุรการ

 217043
samshimshom_a@su.ac.th

อนัญญา บัวจันทร์

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

 217044
buajan_a@su.ac.th

ชนิศร ธีระชาติ

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

 217062
theerachat_c@su.ac.th

สิริกาญจน์ สุรวงษ์ไพบูลย์

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

 217063
surawongpaiboon_s@su.ac.th

รัตนวลี สุทัสนมาลี

นักการเงิน

 217047
sutudsanamalee_r@su.ac.th

ศศิธร ชัยศิริสอนแพง

นักวิชาการอุดมศึกษา 

 217042
chaisirisonpaen_s@su.ac.th

อำนวย สิงห์โตงาม

พนักงานทั่วไป

 217040

ศุพรรณี ไทรทับทิม

พนักงานทั่วไป

 217040

ปรีดาภรณ์ ตะกรุดแก้ว

พนักงานทั่วไป

 217040