สำนักงานสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

หมายเลขโทรศัพท์ (สายนอก) 0-3410-9686 ต่อ 217040

ลัดดาวัลย์ ภูริกุลทอง

เลขานุการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

เบอร์ติดต่อ :  217041
purigunthong_l@su.ac.th

จันทร์พิมพ์ ร่มโพธิ์ธารทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

เบอร์ติดต่อ : 217042
rompothanthong_j@su.ac.th

ปภาดา เบญญาธรรมนิตย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ : 217047
benyathammanit_p@su.ac.th

อุษณี พลอยแดง

นักพัสดุปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ :  217045
ploydang_u@su.ac.th

ณรงค์วิทย์ ทัศนานุตริยกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ : 217046
tadsananutariya_n@su.ac.th

ภัทรศยา ปิยะมาพาณิช

นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ : 217048
piyamapanich_p@su.ac.th

อาจหาญ สามฉิมโฉม

พนักงานธุรการ

เบอร์ติดต่อ : 217043
samshimshom_a@su.ac.th

อนัญญา บัวจันทร์

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ : 217044
buajan_a@su.ac.th

บุญมี ตระกูลชัยศรี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

เบอร์ติดต่อ :
 217061 
trakulchaisri_b@su.ac.th

ชนิศร ธีระชาติ

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ : 217062
theerachat_c@su.ac.th

สิริกาญจน์ สุรวงษ์ไพบูลย์

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ :217063
surawongpaiboon_s@su.ac.th

อำนวย สิงห์โตงาม

พนักงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ : 217040

ศุพรรณี ไทรทับทิม

พนักงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ :  217040

นันท์นภัส พุทธา

พนักงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ : 217040