โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความเข้าใจการศึกษาและวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กร (transformation.reSUme) ครั้งที่ 4 กลุ่มงานแผนงานและงานประกันคุณภาพ

💗 วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม
💗 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปองพล ยาศรี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กล่าวเปิดโครงการ
💗 อาจารย์ ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา : วิทยากร
💗 ผู้บริหารสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.สุภาพ เกิดแสง ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี, อาจารย์อภิเษก หงษ์วิทยากร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, ผศ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร
💗 ผู้เข้าร่วมกลุ่มงานแผนงานและงานประกันฯ (ทุกส่วนงาน) กองแผนงาน และกองประกัน มหาวิทยาลัยศิลปากร
.
.
.
.
.
.
.
.
.