วิธีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ผ่านทาง online

วิธีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ผ่านทาง online
1️⃣ เข้าเว็บ https://vote.su.ac.th
2️⃣ คลิกปุ่ม “ใช้สิทธิ” คูหาที่ท่านสังกัด
3️⃣ ยืนยันตัวตน ซึ่งต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยศิลปากร E-mail : xxxx_x@su.ac.th ของตนเท่านั้น
4️⃣ ในระบบ MS Forms เลือกจำนวนที่ต้องการเสนอ (ได้ไม่เกิน 2 ชื่อ)
5️⃣ คลิกปุ่ม “ต่อไป” (Next)
6️⃣ ระบุรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร (ตามจำนวนที่เลือกไว้ในข้อ 4)
7️⃣ กรอกชื่อ(จำเป็นต้องระบุโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ), นามสกุล, สถานที่ติดต่อ, ตำแหน่งบริหาร (ถ้ามี), ตำแหน่งทางวิชาการ, เบอร์โทรศัพท์ (ถ้าทราบ), อีเมล(ถ้าทราบ)
8️⃣ คลิกปุ่ม “ส่ง” (Submit)
บุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เพื่อใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถเสนอชื่อทาง online ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. ถึง วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น.