ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

ปรัชญา “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกลไกพื้นฐานในการขับเคลื่อนองค์กร”

ปณิธาน “มุ่งมั่นสร้างสรรค์การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของมหาวิทยาลัยศิลปากร”

วิสัยทัศน์ “สำนักดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นผู้นำด้านการบริการและการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี”

ค่านิยมประจำองค์กร

D : Digital Technology

มีความเป็นเลิศด้านดิจิทัลเทคโนโลยี

R : Responsibility

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการทํางานด้วยจิตบริการ

I : Innovation & Intelligence

ความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้

V : Vision & Visibility

มีวิสัยทัศน์การทํางานที่ก้าวไกล

E : Excellence& Expertise & Ethic & Efficiency & Engagement

ทํางานร่วมกันด้วยความเชี่ยวชาญ อย่างมีประสิทธิภาพ คุณธรรม และจริยธรรม

พันธกิจ

1) ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยเพื่อการสนับสนุนงานด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย

2) ให้บริการและสนับสนุนการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีของมหาวิทยาลัย

3) ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในด้านการพัฒนา และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งการให้การสนับสนุนงานบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย

4) พัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัลเทคโนโลยี และพัฒนาบุคลากรรองรับการปฏิรูปองค์กรสู่ Digitally Transformed University

ยุทธศาสตร์สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมและเอื้อต่อความต้องการของประชาคม

2. สนับสนุนการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม

3. ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์

4. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

6. มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ