ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความเข้าใจการศึกษาและวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กร (transformation.reSUme) ครั้งที่ 3 ผู้เข้าร่วมกลุ่มงานธุรการและงานบุคคล

💗 วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม
💗 อาจารย์ ดร.สุภาพ เกิดแสง ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี กล่าวเปิดโครงการ
💗 อาจารย์ ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา : วิทยากร
💗 ผู้เข้าร่วมกลุ่มงานธุรการและงานบุคคล (ทุกส่วนงาน) กองทรัพยากรมนุษย์ และกองกฎหมาย มหาวิทยาลัยศิลปากร