ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ใช้สิทธิเสนอชื่อทาง online (เฉพาะบุคลากรที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไว้) ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ใช้สิทธิเสนอชื่อทาง online
(เฉพาะบุคลากรที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไว้)
ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ถึง วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น.
เสนอชื่อโดยลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่าน https://vote.su.ac.th ในระบบ MS Forms ซึ่งต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยศิลปากร E-mail : xxxx_x@su.ac.th ของตนเท่านั้น