ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ผ่านระบบ Online ตั้งแต่วันที่ 1 – 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น

ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ผ่านระบบ Online
วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ถึง วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น.
ลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเสนอชื่อฯ Online โดยยืนยันตัวตนผ่าน https://vote.su.ac.th ในระบบ Microsoft Form ซึ่งต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยศิลปากร E-mail : xxxx_x@su.ac.th ของตนเท่านั้น
เสนอชื่อผ่านระบบ Online (เฉพาะบุคลากรที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไว้)
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ถึง วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น.
เมื่อยืนยันการลงทะเบียนใช้สิทธิผ่านระบบ Online แล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการขอใช้สิทธิมาเป็นการเสนอชื่อ ณ หน่วยเลือกตั้งได้