ขอความร่วมมือนักศึกษาตอบแบบประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

เรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
💗คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
💗ขอความร่วมมือนักศึกษาตอบแบบประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
💗วัตถุประสงค์ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานต่อไป
💗การตอบแบบประเมินผ่านระบบออนไลน์นี้ จะไม่ทราบว่าผู้ตอบแบบประเมินคือใคร นักศึกษาจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่กระทบต่อการเรียนของนักศึกษา
💗กรุณาตอบภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 น.
ขอขอบคุณในความร่วมมือ
💗Link : https://bit.ly/3LheszO หรือ ที่ https://portal.su.ac.th เลือกไอคอน Evaluation System (ขอเชิญนักศึกษาร่วมประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีของคณะวิชาที่นักศึกษาสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2565)
.
.

.

.