ฝ่ายนวัตกรรมและวิชาการ


          มีหน้ารับผิดชอบหลักได้แก่ งานรับสมัครนักศึกษาโครงการต่างๆ งานสนับสนุนเชิงเทคนิค งานฝึกอบรม งานจัดทำเว็บไซต์  งานบริการตรวจข้อสอบด้วยเครื่องตรวจข้อสอบ งานวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์

ติดต่อ :   โทรศัพท์สายนอก : 0-3410-9686  ต่อ 217031  โทรศัพท์ภายใน : 217031 


 

   yothin    


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

ชื่อ: โยธิน  อยู่พะเนียด
ตำแหน่ง : นักคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมและวิชาการ
เบอร์ต่อ : 217031

e-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
 

 

   
                somkieat  

  

sunundha   
 

ชื่อ : สมเกียรติ ฉัตรชื่นยศ
ตำแหน่ง :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เบอร์ต่อ : 217032
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ชื่อ : สุนันทา  ธรรมกิจวัฒน์
ตำแหน่ง :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ต่อ : 217033
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
     

 

 

 
                kittipong  

  

pornchai   
  ชื่อ : กิตติพงศ์  สายสิทธิ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ต่อ : 217034
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

ชื่อ : พรชัย   แก้วฉกรรจ์
ตำแหน่ง :  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เบอร์ต่อ : 217035
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
     

 

 

 
                padung  

  

   
  ชื่อ : ผดุง  ศรีเหรา
ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ
เบอร์ต่อ : 217036
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 


 

 
     

 

 

 

 


         รับผิดชอบด้านการผลิตสื่อการสอนและดูแลระบบ elearning ของมหาวิทยาลัย ให้บริการด้านสื่อการสอนและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีการผลิตสื่อการสอน  ทุกประเภทแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ติดต่อ :   โทรศัพท์สายนอก : 0-3410-9686  ต่อ 217069  โทรศัพท์ภายใน :   217069     


      sirimart       

  

 

ชื่อ : ศิริมาตย์  อินทร์ตามา
ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ
เบอร์ต่อ : 217069
e-mail : intama_s@su.ac.th

 

 

 

 

 

 

               
   preechaya      surapong   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 

ชื่อ: ปรีชญา  นัทธี
ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ
เบอร์ต่อ : 217017
e-mail : nuttee_p@su.ac.th

   

ชื่อ: สุรพงษ์  ธุวะชาวสวน
ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ
เบอร์ต่อ : 217065
e-mail :  thuwachaosuan_s@su.ac.th

     
               
   premphun   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 thunyathorn   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 

ชื่อ: เปรมพันธ์  ขันทองดี
ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ
เบอร์ต่อ : 217066
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

ชื่อ: ธรรญธร  บุญเลิศ
ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ
เบอร์ต่อ : 217018
e-mail : bunloes_c@su.ac.th

     
 

 

   

 

     
   sinthuma      jirawat      
  ชื่อ: ณัฐพล  สินธุมา
ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ
เบอร์ต่อ : 217028
e-mail : Sinthuma_n@su.ac.th
    ชื่อ: จิรวัฒน์  ไร่เหนือ
ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ
เบอร์ต่อ : 217029
e-mail : rainuae_j@su.ac.th
     
               
  chaiyasit            
 

ชื่อ: ชัยสิทธิ์  สงเคราะห์สุข
ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ
เบอร์ต่อ : 217064
e-mail : songkorhsug_c@su.ac.th

         
 

 

           

 


          มีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างเครือข่ายด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดการข้อมูล การวางแผนและดำเนินการกับฐานข้อมูลของแต่ละชุมชนทางภูมิภาคตะวันตก
ติดต่อ : 
 โทรศัพท์สายนอก : 0-3410-9686  ต่อ 217037 โทรศัพท์ภายใน : 217037  


 

                                 woraphot       
 


 

 

 

ชื่อ : ดร.วรพจน์  ชอบธรรม
ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
เบอร์ต่อ : 217039
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

 

 

            nutsiree  

  

nutthakorn   

  

 
 

ชื่อ : ณัฐสิรี  นกแก้ว
ตำแหน่ง :  นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เบอร์ต่อ : 217037
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ชื่อ : ณัฐกร  ศิธราชู
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์ต่อ : 217038
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

 

 

 

แนะนำสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

 

 

logo silpakorn S     scival     gallery

digital (2)     gis logo2

 

rayong

Joomla templates by Joomlashine