ฝ่ายบริการดิจิทัลเทคโนโลยี


        มีหน้าที่รับผิดชอบการดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน การอมรมสัมมนา การศึกษาวิจัย และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักศึกษา และการบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และการให้บริการพิมพ์งานสำหรับนักศึกษา

ติดต่อ :   โทรศัพท์สายนอก : 0-3410-9686  ต่อ 217011   โทรศัพท์ภายใน : 217011 


 

  kanasorn    


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

ชื่อ: คณะศร  กิจสาระภักดี
ตำแหน่ง : วิศวกรชำนาญการพิเศษ
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริการดิจิทัลเทคโนโลยี
เบอร์ต่อ :  217011
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
 

 

   
 

 

           
              benjaphol     

  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
narinthorn  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 
 

ชื่อ : เบญจพล  อินทร์ตามา
ตำแหน่ง :  นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เบอร์ต่อ : 217013
e-mail : intama_b@su.ac.th

    ชื่อ :  นรินทร พวงระย้า
ตำแหน่ง :
นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เบอร์ต่อ :
 217015
e-mail :
puongrayaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
 

 

           
    chollada      yutipong       
 

ชื่อ :  ชลดา แช่มช้อย
ตำแหน่ง :
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เบอร์ต่อ :
 217014
e-mail :
chamchoy_c@su.ac.th

   

ชื่อ :  ยุทธิพงษ์  กั้วะห้วยขวาง
ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า ช.3
เบอร์ต่อ : 217016
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
 

 

           

 


          มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการประสานงานวิทยาเขตทุก ๆ ฝ่ายของหน่วยงานให้บริการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ บำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วังท่าพระ สำนักงานอธิการบดีตลิ่งชัน ให้บริการเครือข่าย ติดตั้งสายสัญญาณ ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานเครือข่าย

ติดต่อ :  วิทยาเขตสำนักงานอธิการบดีตลิ่งชัน  โทรศัพท์สายนอก : 0-2105-4686  ต่อ 117261   โทรศัพท์ภายใน :  117261
           :  วิทยาเขตวังท่าพระ  โทรศัพท์สายนอก : 0-2105-4686  ต่อ 117011   โทรศัพท์ภายใน : 117011
           :  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  โทรศัพท์สายนอก : 0-3289-9686  ต่อ 317011     โทรศัพท์ภายใน : 317011


 

 

 prai

   


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

ชื่อ: ไพร  รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
วิทยาเขต : สำนักงานอธิการบดี(ตลิ่งชัน)
โทร : 0-2105-4686
เบอร์ต่อ : 117261
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
       
                    naruthep   

                        

luckphong  

  

 
 

ชื่อ : นฤเทพ แก้วศิริ
ตำแหน่ง :  นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
วิทยาเขต : วังท่าพระ
โทร : 0-2105-4686

เบอร์ต่อ : 117011
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    ชื่อ : ลัคน์พงศ์  อยู่ฉิม
ตำแหน่ง : นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
วิทยาเขต : สารสนเทศเพชรบุรี
โทร : 0-3289-9686
เบอร์ต่อ :
317011

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
 

 

           
                    duangporn   

                        

kittiya  

  

 
 

ชื่อ : ดวงพร  วิฆเนศ
ตำแหน่ง :  นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ
วิทยาเขตวังท่าพระ
โทร0-2105-4686

เบอร์ต่อ : 117014
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    ชื่อ : กิติยา  ภังคานนท์
ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ
วิทยาเขต : วังท่าพระ
โทร : 0-2105-4686
เบอร์ต่อ :
117012

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
 

 

           
                    kanchana   

                        

decha  

  

 
 

ชื่อ : กาญจนา  สารพงษ์
ตำแหน่ง :  นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
วิทยาเขต : สำนักงานอธิการบดี(ตลิ่งชัน)
โทร : 0-2105-4686

เบอร์ต่อ : 117263
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    ชื่อ : เดชา  สมัยสมภพ
ตำแหน่ง : นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
วิทยาเขต : วังท่าพระ
โทร : 0-2105-4686
เบอร์ต่อ :
117013

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
 

 

           
  junjira     

  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
rakchart  


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 
 

ชื่อ : จันจิรา  มังสา
ตำแหน่ง :
นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ
วิทยาเขต : สารสนเทศเพชรบุรี
โทร : 0-3289-9686
เบอร์ต่อ :
317014
e-mail :
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    ชื่อ :  รักชาติ  รอดพ้น
ตำแหน่ง :
นักเทคโนโลยีสารสนเทศฏิบัติการ
วิทยาเขต : สารสนเทศเพชรบุรี
โทร : 0-3289-9686
เบอร์ต่อ : 317015
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
 

 

           
  intira  

  

puwadit       
 

ชื่อ :  อินทิรา  ดอกนางแย้ม
ตำแหน่ง :
นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
วิทยาเขต : สารสนเทศเพชรบุรี
โทร : 0-3289-9686
เบอร์ต่อ : 317013
e-mail :
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

ชื่อ :  ภูวดิท ภควัตเปรมเดช
ตำแหน่ง :  ผู้ปฏิบัติงานช่าง
วิทยาเขต : สำนักงานอธิการบดี(ตลิ่งชัน)
โทร : 0-2105-4686

เบอร์ต่อ : 117264
e-mail :
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
 

 

           

 

 

แนะนำสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

 

 

logo silpakorn S     scival     gallery

digital (2)     gis logo2

 

rayong

Joomla templates by Joomlashine