สำนักงานสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี


          มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ภายในสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ได้แก่ งานสารบรรณ งานจัดทำเอกสาร งานบริหารบุคคล งานการเงินและพัสดุ งานวางแผนและงบประมาณ ตลอดจนงานด้านประชาสัมพันธ์  

ติดต่อ :  โทรศัพท์สายนอก : 0-3410-9686  ต่อ 217043   โทรศัพท์ภายใน : 217043  


    laddawan
 

ชื่อ : ลัดดาวัลย์  ภูริกุลทอง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
เลขานุการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี
เบอร์ต่อ : 217041
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

               prapada   junphim
 

ชื่อ : ปภาดา เบญญาธรรมนิตย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์ต่อ : 217047
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ชื่อ : จันทร์พิมพ์  ร่มโพธิ์ธารทอง
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
เบอร์ต่อ : 217042
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       
   anunya   narongwit
 

ชื่อ: อนัญญา บัวจันทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
เบอร์ต่อ : 217044
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ชื่อ: ณรงค์วิทย์  ทัศนานุตริยกุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์ต่อ : 217046
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       
  usanee   patarasaya
 

ชื่อ: อุษณี  พลอยแดง
ตำแหน่ง : นักพัสดุปฏิบัติการ
เบอร์ต่อ :  217045
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ชื่อ: ภัทรศยา  ปิยะมาพาณิช
ตำแหน่ง : นักการเงินปฏิบัติการ
เบอร์ต่อ : 217048
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       
  arjharn   jinna
 

ชื่อ : อาจหาญ  สามฉิมโฉม
ตำแหน่ง : 
พนักงานธุรการ ส.3
เบอร์ต่อ : 217043
e-mail : samshimshom_a@su.ac.th

 

ชื่อ: ศุพรรณี  ไทรทับทิม
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

       
  nunnapat   umnuai
 

ชื่อ : นันท์นภัส  พุทธา
ตำแหน่ง : 
พนักงานทั่วไป

 

ชื่อ: อำนวย  สิงห์โตงาม
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป


 รับผิดชอบงานบริหารจัดการะบบประกันคุณภาพของศูนย์คอมพิวเตอร์ทุกวิทยาเขต โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร

ติดต่อ :  โทรศัพท์สายนอก : 0-3410-9686  ต่อ 217061   โทรศัพท์ภายใน : 217061  


 

 boonmee

     

 

 

ชื่อ: บุญมี  ตระกูลชัยศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ต่อ :
 217061 

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
       
          chanisorn          sirikarn   
 

ชื่อ : ชนิศร  ธีระชาติ
ตำแหน่ง :  นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์ต่อ : 217062
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ชื่อ : สิริกาญจน์  สุรวงษ์ไพบูลย์
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์ต่อ : 217063
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

แนะนำสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

 

 

logo silpakorn S     scival     gallery

digital (2)     gis logo2

 

rayong

Joomla templates by Joomlashine