ฝ่ายบริหารและพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี


          มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยทุกวิทยาเขต การบริหารจัดการ Server เช่น ระบบเมล ระบบฐานข้อมูลต่างๆ ตลอดจนการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย ให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติ

ติดต่อ :  โทรศัพท์สายนอก : 0-3410-9686  ต่อ 217021 โทรศัพท์ภายใน : 217021 


 

 

   chalong    


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  ชื่อ: ฉลอง  วิริยะธรรม
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารและพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี
เบอร์ต่อ : 217021
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

 

              sarawut  

  

preecha   

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 
 

ชื่อ : สราวุฒิ  จำปานิล
ตำแหน่ง :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ต่อ : 217022
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    ชื่อ : ปรีชา  แก้วมา
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เบอร์ต่อ : 217023
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
 

 

           
   udomsak     

  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 supornchai  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 
 

ชื่อ : ว่าที่ร้อยตรี อุดมศักดิ์  ใจดี
ตำแหน่ง :
นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

เบอร์ต่อ :
 217025
e-mail :
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    ชื่อ : สุพรชัย  บารมี
ตำแหน่ง :
นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ
เบอร์ต่อ :
 217024
e-mail :
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
 

 

           
   withita     

  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 rathapon  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 
 

ชื่อ : วิทิตา  ค้าผล
ตำแหน่ง :
นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

เบอร์ต่อ :
 217026
e-mail :
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    ชื่อ : รัฐพล  ชูพรม
ตำแหน่ง :
นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เบอร์ต่อ :
 217027
e-mail :
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
 

 

 


          มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ได้แก่ การวิเคราะห์ระบบงานและพัฒนาโปรแกรม เช่น ระบบทะเบียนนักศึกษา ,ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน  ให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานต่างๆ

ติดต่อ :  โทรศัพท์สายนอก : 0-3410-9686 ต่อ 217051   โทรศัพท์ภายใน : 217051 


 

 

   supap    


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  ชื่อ: สุภาพ  กล่อมจิตต์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ต่อ : 217051
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
       
               bunma  

  

 sunisa  

  

 
 

ชื่อ : บุญมา  เพ่งซ่วน
ตำแหน่ง :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เบอร์ต่อ : 217058
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    ชื่อ : สุนิสา  ศรีเผือก
ตำแหน่ง : นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เบอร์ต่อ : 217057
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
 

 

           
   premchai     

  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 bunphot  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 
 

ชื่อ : เปรมชัย  เชิงฉลาด
ตำแหน่ง :
นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เบอร์ต่อ :
 217055
e-mail :
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    ชื่อ : ว่าที่ร้อยตรี ดร.บรรพต  ดลวิทยากุล
ตำแหน่ง :
นักคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
เบอร์ต่อ :
217056
e-mail : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
 

 

           
   subadint  

  

 phasita      
 

ชื่อ : สุบดินทร์  ชูพรม
ตำแหน่ง :
นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
เบอร์ต่อ :
 217054
e-mail :
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    ชื่อ : ภาสิตา  บุญณสะ
ตำแหน่ง :
นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เบอร์ต่อ :
217059
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
 

 

           
   artitaya  

  

       
 

ชื่อ : อธิตยา  มีอยู่เต็ม
ตำแหน่ง :
นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
เบอร์ต่อ :
217053
e-mail :
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

 

     
               

 

 

 

 

แนะนำสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

 

 

logo silpakorn S     scival     gallery

digital (2)     gis logo2

 

rayong

Joomla templates by Joomlashine