* แผนผังแสดงจุดติดตั้งถังดับเพลิงภายในสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

    

                    
1.แบบฟอร์มใบลา            
     1.1) ใบลาป่วย/ลาคลอดบุตร    
     1.2) ใบลาพักผ่อน    
     1.3) ใบขอยกเลิกวันลา    
     
2.แบบฟอร์มสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล    
     2.1) ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)    
     2.2) ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (สำหรับพนักงาน)
   
     2.3) ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ 7223)    
     
3.แบบฟอร์มสวัสดิการทางวิชาการ    
      3.1) ตารางเปรียบเทียบการกู้เงินสวัสดิการทางวิชาการแต่ละประเภท    
     3.2) แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสวัสดิการทางวิชาการ    
     3.3) ใบสืบราคา-ใบเสนอราคา    
     
  4.แบบฟอร์มทางด้านการเงิน    
       4.1) ใบยืมเงินทดรองจ่าย    
       4.2) ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก. 111)    
       4.3) ใบสำคัญรับเงิน    
       4.4) ใบสำคัญรับเงิน (สำหรับวิทยากร)    
       4.5) ใบยืม-รับคืนจากเงินสดย่อย    
       
  5.แบบฟอร์มทางด้านพัสดุ    
       5.1) แบบฟอร์มขอซื้อ   (.docx)  (.pdf)    
       5.1) แบบฟอร์มขอจ้าง  (.docx)  (.pdf)    
      5.3ใบเบิกพัสดุ
   
       
  6.แบบฟอร์มอื่นๆ    
       6.1) ใบลงชื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    
       6.2) แบบฟอร์มการเขียนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม    
       6.3) แบบฟอร์มรายงานผลการฝึกอบรม    
       6.4) แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน    
       6.5) แบบฟอร์มขออนุญาตใช้โทรศัพท์โทรทางไกล    
 ดาวน์โหลดคู่มือ      
  1. คู่มือขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม    

               อัตราค่าบริการทางวิชาการ

               อัตราค่าเช่าห้องปฏิบัติการ

 

 

แนะนำสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

 

 

logo silpakorn S     scival     gallery

digital (2)     gis logo2

 

rayong

cloud services copy

Joomla templates by Joomlashine