ประวัติสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร (เดิมชื่อ "ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร") ได้รับอนุมัติจัดตั้งอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2533 โดยมีภาระกิจหลักในการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์แก่นักศึกษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย นอกจากนั้นสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ยังให้บริการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการฝึกอบรมทางด้านวิชาการให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย การให้บริการด้านระบบเครือข่าย ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจกระดาษคำตอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์แก่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนดำเนินการวิจัยในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดยสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ได้ให้บริการดังกล่าวในทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย ได้แก่ วิทยาเขตวังท่าพระ สำนักงานอธิการบดีตลิ่งชัน วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประชาสัมพันธ์โลโก้ 30 ปี

ประชาสัมพันธ์โลโก้ 30 ปี สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ท้ายบันทึกข้อความและหนังสือเอกสารต่างๆ การเผยแพร่เว็บไซต์งานครบรอบ 30 ปี สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี http://bdt.su.ac.th/30th และการเปิดป้ายสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ในวันที่ 9 มกราคม 2563

โครงการเปิดสำนัก

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร (เดิมชื่อ"ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร") ได้รับอนุมัติจัดตั้งอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2533 และได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา

นิทรรศการ

เริ่มเปิดนิทรรศการ ในวันที่ 1 เมษายน 2563 บริเวณชั้น 2 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เชิญชมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีรุ่นเก่าๆ ประวัติการใช้งาน และมีการจัดจำหน่ายสินค้างานครบรอบ 30 ปี สำนักนักดิจิทัลเทคโนโลยี

BookFair14th

ทับแก้ว BOOK FAIR ครั้งที่ 14

มหกรรมหนังสือสื่อการเรียนรู้ ในงานมีกิจกรรมต่างๆ ที่ทางสำนักหอสมุดได้จัดขึ้นเช่น การออกร้านขายหนังสือของบริษัทและสำนักพิมพ์ต่างๆ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม และทางสำนักดิจิทัลเทคโนโลยีได้จัดสถานที่สำหรับติดต่อสอบถามการให้บริการต่างๆ ทางด้านเทคโนโลยีและเครือข่าย บริเวณชั้นล่างของสำนักดิจิทัลฯ ในงานครั้งนี้ด้วย

We care We share

โครงการบริการด้านเทคโนโลยีสัญจรตามหน่วยงานต่างๆ เช่น การให้บริการแนะนำ ติดตั้งซอฟต์แวร์ การให้คำแนะนำการใช้งานการเชื่อมต่อ internet ภายในมหาวิทยาลัย และการใช้งานระบบต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เริ่มออกปฏิบัติการนอกสถานที่ครั้งแรก วันที่ 27 มีนาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ แล้วพบกันนะครับ

SU ITCorp 2020

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติไอที กิจกรรมดีๆ ที่มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และข้อปฏิบัติในเรื่องการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในปัจจุบัน พบกันวันที่ 9 ก.ค 2563 ห้องบรรยายชั้น 3 อาคาร มล. ปิ่น มาลากุล สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี รอติดตามกันนะครับว่าปีนี้จะเป็นเรื่องใด